Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER DE AFGELOPEN PERIODE
(van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013)

In de aanloop naar de effectuering van de transparantievoorschriften voor algemeen nut beogende instellingen heeft het bestuur er voor gekozen de verslaglegging over de jaren 2012 en 2013 gecombineerd ter hand te nemen.

Groene handreiking

In 2012 is er een einde gekomen aan de arbeidsovereenkomst met de hovenier die in dienst van de stichting een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de overplaats van de buitenplaats Over Holland. Het bestuur had opdracht gegeven voor die werkzaamheden als voorbereiding op de uitvoering van een plan dat het herstel beoogt van de cultuurhistorische eenheid tussen de voorplaats en de overplaats door die eenheid opnieuw gestalte te geven.
Begin 2013 is de vacature die ontstond met het vertrek van de hovenier ingevuld en daarmee is de continuïteit van die werkzaamheden geborgd. Dat is inmiddels ook duidelijk zichtbaar en mag onverminderd rekenen op lof en erkenning van en door de lokale bevolking.

Helaas bleef waardering van de zijde van het bestuur en de directie van Stichting Het Utrechts Landschap, eigenaar van de overplaats, uit. Sterker nog, door de voorzitter van het bestuur van die stichting werd in 2013 schriftelijk het verzoek gedaan geen werkzaamheden meer op de overplaats uit te voeren. In antwoord daarop heeft ons bestuur, eveneens schriftelijk, laten weten dat het regulier onderhoud dat inmiddels in opdracht en voor rekening van onze stichting gedurende vier (4) jaar wordt uitgevoerd, zal worden voortgezet in het belang van de bezoekers van de overplaats en in het algemeen belang dat gemoeid is met het herstel en de instandhouding van de monumentale waarde van dit cultureel erfgoed.

Teruggestorte gift

Voorafgaand aan deze briefwisseling heeft ons bestuur een gesprek met de nieuwe voorzitter en de nieuwe directeur-rentmeester van Stichting Het Utrechts Landschap gehad, waarin van de zijde van ons bestuur een poging is gedaan om met een schone lei te beginnen. Daartoe was voor het bestuur aanleiding omdat het eerder had moeten vaststellen dat het oude bestuur van Stichting Het Utrechts Landschap geen, althans onvoldoende, oog had voor de noden en belangen van de buitenplaats. Het bewijs daarvan werd geleverd door het terugstorten van onze jaarlijkse gift van € 30.000 ten behoeve van het herstel en het behoud van de overplaats, en door het niet nakomen van gemaakte afspraken dienaangaande.
Spijtig genoeg heeft ons bestuur moeten vaststellen dat de verhouding met Stichting Het Utrechts Landschap nog altijd niet chaleureux is.

Watergevecht

Dat laatste werd nog eens onderstreept toen het bestuur van Stichting Het Utrechts Landschap met voorbijgaan aan de daartoe gedane toezegging, achter de rug van ons bestuur om, aan Rijkswaterstaat toestemming bleek te hebben gegeven om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal een waterinlaat in de overplaats aan te leggen. Het gevolg daarvan zou zijn geweest dat de cultuurhistorische samenhang tussen de watervoorziening van de hoger gelegen voorplaats en de lager gelegen overplaats zou worden doorbroken. Van oudsher kwam het water in de overplaats immers via de voorplaats uit de Vecht. Het is alleen aan doortastend ingrijpen van ons bestuur te danken dat kwam vast te staan dat deze werkzaamheden zonder vergunningen werden uitgevoerd. Zodoende is voorlopig een ontoelaatbare inbreuk voorkomen op het rijksmonument de buitenplaats Over Holland, dat gevormd wordt door de voorplaats en de overplaats tezamen. De vaststelling dat de werkzaamheden zonder vergunning waren begonnen, was voor het bevoegd overheidsgezag voldoende reden de werkzaamheden stil te leggen en naar verluidt wordt thans onder verantwoordelijkheid van Stichting Het Utrechts Landschap overwogen alsnog de benodigde vergunningen aan te vragen.

Herstelplan

Op initiatief en voor rekening van de stichting is opdracht gegeven aan SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen BV een herstelplan met maatregelenkaart voor het unieke, wellicht eerste Engelse landschapspark in Nederland, onderdeel van de buitenplaats Over Holland, te vervaardigen. Die opdracht hield onmiddellijk verband met een cultuur-historisch onderzoek dat de stichting eveneens had geëntameerd. Dit laatste onderzoek is in de verslagperiode voltooid en mede ten grondslag gelegd aan het herstelplan waarvan inmiddels een eerste concept op tafel ligt.
Het bestuur is nog steeds van oordeel dat het herstelplan, zodra dit gereed is, om redenen van algemeen belang dient te worden uitgevoerd en zal daartoe ook alles doen wat nodig is.

Geweigerde schenking

Het bestuur heeft afstand gedaan van zijn aanspraak op verwerving van de serie van vierentwintig (24) werken op papier “Drawings with Eyes Closed” van Willem de Kooning. Dit onder voorwaarde dat onderzocht zou worden of deze tekeningen aan het Stedelijk Museum te Amsterdam konden worden overgedragen. Het bestuur heeft vastgesteld dat aan de door hem gestelde voorwaarde invulling is gegeven.
Tot zijn spijt heeft het evenwel moeten constateren dat het Stedelijk Museum gedurende bijna anderhalf (1,5) jaar niet heeft gereageerd op het aanbod van de schenking. Ons bestuur heeft zich er vervolgens bij neergelegd dat de tekeningen aan het Museum of Modern Art in New York werden aangeboden. Dit aanbod is door het MoMA van harte aanvaard. Het bestuur heeft er met instemming van kennis genomen dat het New Yorkse museum meteen na aanvaarding van de schenking een tentoonstelling aan de serie heeft gewijd met als titel “Eyes Open/Eyes Closed”.

Onderste steen

Het bestuur heeft zijn steun toegezegd aan de beslissing van de heer Braun om de onderste steen boven te krijgen bij het achterhalen van wat er in de boezem van het Stedelijk Museum is gebeurd om gedurende de hiervoor genoemde periode van anderhalf (1,5) jaar niet op de aangeboden schenking te reageren.

De verwikkelingen met het Stedelijk Museum te Amsterdam hebben het bestuur er nog eens van doordrongen hoe belangrijk het is na te denken over en op termijn maatregelen te treffen om (delen van) de collectie Over Holland op de juiste plek te krijgen en daar te houden.

Schenkingen in de EU

Het bestuur heeft zijn inventarisatie van wet- en regelgeving over schenkingen in de lidstaten van de Europese Unie afgerond en daarvan een rapport opgemaakt. De bijeengebrachte gegevens zijn ter beschikking gesteld aan de Commissie van de Europese Unie die blij verrast was omdat zij zelf nog niet over die informatie beschikte.

Ethische gedragsregels

De ervaringen met het Stedelijk Museum hebben bij het bestuur de gedachte doen postvatten dat onderzoek nodig is naar het bestaan en de naleving van governance voorschriften in de culturele sector in Nederland. Het bestuur is voornemens om op basis van zijn bevindingen nader te beslissen of en welke actie geboden is.

Museum Overholland

In de verslagperiode is in opdracht van het bestuur voort-gegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van Museum Overholland in Amsterdam, en “extra muros”.

Overige activiteiten

Het bestuur heeft in de verslagperiode in het kader van het lopende project “Dutch Design” met een aantal bekende Nederlandse ontwerpers gesprekken voortgezet over het tot stand brengen van een eigentijds zitmeubel.

Tenslotte heeft het bestuur in de verslagperiode het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aangeboden voor haar rekening onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van herstel van een eerder onjuist uitgevoerde restauratie van een kunstwerk dat eigendom is van de gemeente.

Jaarcijfers 2013 >