Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER DE AFGELOPEN PERIODE
(van 1 januari 2017 tot en met 31 december van dat jaar)

Opnieuw wordt in de traditie van het bestuur beknopt verslag gedaan van hetgeen zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan en wat door het bestuur is aangepakt.

Raad van Over Holland

Het bestuur nam op 21 december 2016, na vooroverleg met de staf van het Museum of Modern Art in New York, het besluit om in 2017 te starten met het voorbereiden van een reeks brainstorm sessies met vertegenwoordigers van verschillende culturele disciplines ten einde te onderzoeken welke behoeftes er in ons land bestaan op sociaal cultureel gebied. Met als uitgangspunt dat elke bijeenkomst zal worden gehouden onder de noemer ‘Raad van Over Holland’ met telkens een andere groep deelnemers die zal bestaan uit een mix van niet meer dan één exponent per specialisme.

De kern van de uitnodigingsbrief luidde:

Doel van de beraadslaging is om met een paar selecte genodigden lacunes
en vernieuwende initiatieven op sociaal cultureel gebied te definiëren waar Stichting Over Holland een stimulerende rol bij zou kunnen spelen en gelden
en denkkracht voor zou kunnen vrijmaken. Voor het welslagen van het voornemen van Stichting Over Holland om toegevoegde waarde te bieden aan het sociaal culturele klimaat in ons land achten wij uw expertise, uw weidse blik en uw ideeën van groot belang.

Stichting Over Holland is onder meer bekend van het vroegere Museum Overholland in Amsterdam en van een landelijke campagne ter voorkoming van belangenverstrengeling in de culturele sector. Dit najaar organiseert de stichting drie bijeenkomsten van de Raad van Over Holland met telkens een andere mix van deskundigen uit verschillende disciplines. Centraal staan daarbij vragen als: hoe staat het er op sociaal cultureel gebied in ons land momenteel voor, kan het beter, en aan welke vernieuwende initiatieven zou Stichting Over Holland een bijdrage kunnen gaan leveren?

Voor het organiseren en begeleiden van de bijeenkomsten heeft het bestuur zich laten bijstaan door een deskundige op het gebied van culturele educatie en organisatie. Bovendien werd er een moderator voor de bijeenkomsten van de Raad van Over Holland aangetrokken.

De aldus telkens opnieuw gevormde Raad van Over Holland kwam in de Oranjerie van de buitenplaats Over Holland bijeen op 15 september 2017, op 29 september 2017, op 10 november 2017 en op 24 november 2017.

Na afloop van deze inspirerende reeks besloot het bestuur de bijeenkomsten van de Raad van Over Holland in 2018 te zullen voortzetten.

De Over Hoop Prijs

Tijdens de bestuursvergadering van 17 mei 2017 werd besloten een jaarlijkse prijs ’ten algemenen nutte’ in het leven te roepen bestaande uit een trofee en een bedrag ter grootte van 25.000 euro voor een vernieuwend initiatief in het voorafgaande jaar: de Over Hoop Prijs. Bovendien werd afgesproken voor die prijs een reglement op te stellen, de naam Over Hoop als merk te deponeren, voor de prijs domeinnamen vast te leggen, een aparte website te laten bouwen en een advertentie te laten ontwerpen.

De tekst van die advertentie luidde:

(ten algemenen nutte), de Over Hoop Prijs 2017, Voor wie?

Wie bracht in 2017 in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand of lanceerde een vernieuwend idee?

Welke persoon of organisatie haalde in onze samenleving op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop?
Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met de Over Hoop Prijs van 25.000 euro.

Stuur uw voordracht uiterlijk per 15 januari 2018 naar info@overhoop.org
Voor meer informatie zie www.overhoop.org

Stichting Over Holland als ANBI stelt zich ten doel: het activeren van de relatie tussen cultuur en kunst, en de maatschappij, het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt.

De advertentie verscheen voor het eerst in NRC Next en NRC Handelsblad op 15 september 2017 en op 16 september 2017 in de Volkskrant. De plaatsing van de advertentie werd herhaald op 23 december 2017 in de Volkskrant en vervolgens op 30 december 2017 in NRC Next, NRC Handelsblad en in Het Parool.

Eind 2017 waren er zo’n 120 nominaties binnengekomen; de inschrijving stond evenwel nog open tot 15 januari 2018.

Kunst en maatschappij

Onder auspiciën van Stichting Over Holland organiseerde Museum Overholland in 1990 de grensverleggende tentoonstelling ‘Black USA’, de eerste expositie in Europa van werk van zwarte Amerikaanse kunstenaars. De door de kunstenaar David Hammons gemaakte African-American vlag hing tijdens deze tentoonstelling aan de vlaggenmast van het museum op het Amsterdamse Museumplein. In 1997 werd een van de vijf exemplaren van de vlag door Stichting Over Holland geschonken aan het Museum of Modern Art in New York. Het MoMA heeft deze ‘African-American Flag’ sindsdien in velerlei belangrijke tentoonstellingen opgenomen.

In 2001 werd, eveneens onder de vleugels van Stichting Over Holland, de tentoonstelling ‘Eye Infection’ in het Stedelijk Museum in Amsterdam gerealiseerd, een omvangrijke expositie waarvan het kunstwerk ‘A Hope,
a Dream, a Wish’ van de Amerikaanse kunstenaar H.C. Westermann een opvallend onderdeel was.

Eind juni 2017 besloot het bestuur om deze twee kunstwerken aan een Amerikaans museum als schenking aan te bieden ter ere van een man en
een vrouw die in de afgelopen periode de maatschappij in positieve zin ingrijpend hadden weten te veranderen. Het bestuur meende dat Barack en Michelle Obama aan dat criterium voldeden. Omdat de grondslag van hun beider sociale opgang in de stad Chicago lag, hetgeen tevens gold voor het kunstenaarschap van Westermann, en David Hammons in de staat Illinois was geboren, viel de keuze van het bestuur op het Museum of Contemporary Art in Chicago. Het aanbod tot schenking zou worden gedaan middels twee advertenties in de New York Times met als onderliggende condities de aanvaarding van beide kunstwerken door het MCA en het vervolgens op alle fronten bekendheid geven aan die donatie door dit museum. De advertenties verschenen op 22 en 29 oktober 2017 in de New York Times. De schenking
is uiteindelijk toch niet tot stand gekomen omdat het MCA niet aan alle voorwaarden kon voldoen.

Museum Overholland

In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van het Museum Overholland in Amsterdam en van het museum “extra muros”.

Jaarcijfers 2017 >