Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER DE AFGELOPEN PERIODE
(van 1 januari 2018 tot en met 31 december van dat jaar)

Opnieuw wordt in de traditie van het bestuur beknopt verslag gedaan van hetgeen zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan en wat door het bestuur is aangepakt.

Wijziging in samenstelling bestuur

Na de bestuursvergadering op 19 april 2018 heeft John Körmeling het bestuur laten weten zich vanwege gebrek aan tijd gedwongen te zien
“uit deze enthousiaste club te treden” en zijn bestuurslidmaatschap van Stichting Over Holland op te geven. Het bestuur heeft John daarop bedankt voor zijn inspirerende inbreng en inzet vanaf 1 mei 2016, zijn enthousiasme, zijn humor en de vriendschap die het bestuur van hem heeft ondervonden.

Het bestuur prijst zich gelukkig Chris Keulemans bereid te hebben gevonden per 30 april 2018 als lid van het bestuur van Stichting Over Holland toe te treden.

Raad van Over Holland

Het bestuur nam op 21 december 2016 het besluit om in 2017 te starten met het voorbereiden van een reeks brainstorm sessies met vertegenwoordigers van verschillende culturele disciplines ten einde te onderzoeken welke behoeftes er in ons land bestaan op sociaal cultureel gebied. Met als uitgangspunt dat elke bijeenkomst zal worden gehouden onder de noemer ‘Raad van Over Holland’ met telkens een andere groep deelnemers die zal bestaan uit een mix van niet meer dan één exponent per specialisme.

Centraal staan daarbij vragen als: hoe staat het er op sociaal cultureel gebied in ons land momenteel voor, kan het beter, en aan welke vernieuwende initiatieven zou Stichting Over Holland een bijdrage kunnen gaan leveren?
Voor het organiseren en begeleiden van de bijeenkomsten heeft het bestuur zich laten bijstaan door een deskundige op het gebied van culturele educatie en organisatie. Bovendien werd er een moderator voor de bijeenkomsten van de Raad van Over Holland aangetrokken.

De aldus telkens opnieuw gevormde Raad van Over Holland kwam in de Oranjerie van de buitenplaats Over Holland in 2017 vier keer bijeen. Tijdens de bestuursvergadering van 3 januari 2018 werd besloten in 2018 de inspirerende reeks voort te zetten. De bijeenkomsten vonden vervolgens plaats op 2 februari 2018, 23 februari 2018, 23 november 2018 en 7 december 2018.

Tijdens de bestuursvergadering van 19 april 2018 werd besloten om een voorstel van een lid van de Raad van Over Holland nader te toetsen. Dat voorstel hield in om een groep kunstdocenten bijeen te brengen met een eigen lespraktijk in primair of voortgezet onderwijs en de wil om op school iets overhoop te halen door creatief werk te stimuleren dat de tijdgeest weerspiegelt met als invalshoek hedendaagse kunst, populaire cultuur en maatschappelijke thema’s. Die docenten zouden minimaal twee jaar deel uitmaken van een activistisch collectief van ‘meesters in de kunst’ dat tenminste vijf keer per jaar in de Oranjerie van Over Holland bijeen zou komen om vooruitstrevend en tegendraads kunstonderwijs te ontwerpen
dat in de eigen praktijk zou kunnen worden toegepast.

Uiteindelijk heeft het bestuur begin augustus besloten toch van een partnerschap af te zien. Hoewel het bestuur sympathiek staat tegenover het uitgangspunt iets aan het kunstonderwijs op scholen te willen doen door de docenten te ondersteunen, was het bestuur er ontoereikend van overtuigd dat deze aanpak voldoende teweeg zou gaan brengen om een blijvende impact te kunnen hebben.

De Over Hoop Prijs

Tijdens de bestuursvergadering van 17 mei 2017 werd besloten een jaarlijkse prijs ‘ten algemenen nutte’ in het leven te roepen bestaande uit een trofee en een bedrag ter grootte van 25.000 euro voor een vernieuwend initiatief in het voorafgaande jaar: de Over Hoop Prijs.

Een paginagrote advertentie werd geplaatst in NRC Next en NRC Handelsblad op 15 september 2017 en op 16 september 2017 in de Volkskrant. De plaatsing van de advertentie werd herhaald op 23 december 2017 in de Volkskrant en vervolgens op 30 december 2017 in NRC Next, NRC Handelsblad en in Het Parool en ook nog eens op 12 januari 2018 in de Volkskrant. De kern van de advertentie luidde:

Wie bracht in 2017 in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand of lanceerde een vernieuwend idee?
Welke persoon of organisatie haalde in onze samenleving op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop?
Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met de Over Hoop Prijs van 25.000 euro.

De jury – bestaande uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Sacha Bronwasser, John Körmeling, Rixt Hulshoff Pol en Jacqueline Schaap – ontving 225 voordrachten. Uit een verrassend breed scala aan grote en kleinere constructieve en vernieuwende initiatieven koos de jury unaniem voor Sociëteit SEXYLAND. Op 7 juni 2018 werd het juryrapport op de website overhoop.org bekend gemaakt.
Sociëteit SEXYLAND is een nieuwe club die in 2017 elke dag, 365 dagen lang, een andere eigenaar kende, namelijk telkens één van de 365 leden die zich vooraf hadden aangemeld. Met dit eenvoudige concept boden de initiatiefnemers, de kunstenaars Arthur van Beek en Aukje Dekker, op de NDSM-werf een vrijplaats, midden in een gebied dat door gentrificatie zijn vrije karakter juist dreigt te verliezen.

De jury waardeerde vooral het niet-dogmatische karakter van de sociëteit. Zo kon zowel het Amsterdam Dance Event, de Mobiele Omroep Bijlmer Vinger.nl, als het fotomuseum FOAM eigenaar zijn, maar ook een bewoner die de verjaardag van zijn buurvrouw vierde.

Uit het jury-rapport: ‘De wilde variëteit aan invullingen zoals Trumpocalypse Now en artBRUUT, met kunst van daklozen, een kickboksgala voor de jeugd uit Noord, de Avond van de Schaamte met kunstenaar Jan Hoek, Rugzakken voor Calais, en de danscompetities van Kiki Ball House of Flying Daggers toonde de behoefte aan zo’n plek, waarvoor in het steeds meer gereguleerde Amsterdam weinig ruimte is. Het beginsel om niet een zaal met voorzieningen te verhuren maar om elke dag een ander de sleutel te geven en daarmee verantwoordelijk te maken, is zowel eenvoudig als genereus en getuigt van groot vertrouwen in de medestadsbewoners en hun ideeën.’

Naast Sociëteit SEXYLAND stonden op de Shortlist van acht: The Black Archives in Amsterdam, Het Depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Designathon Works in Amsterdam, HackYourFuture in Amsterdam, Lola Lik in Amsterdam, Precious Plastic Project in Helmond, Het Wormenhotel in Amsterdam.
Op 7 juni 2018 plaatste het ANP dit bericht op het net; op 8 juni 2018 verscheen een artikel in de Volkskrant, op 22 juni 2018 werd de Over Hoop Prijs door het bestuur overhandigd in Sociëteit Sexyland.

Museum Onderholland

Tijdens de bestuursvergadering op 26 september 2018 werd onder meer besloten het begrip Museum Onderholland als merk te deponeren en als domeinnamen te registreren.

Openbaar Kunstbesef

In de maand november 2018 is door het bestuur het begrip Openbaar Kunstbesef als merk gedeponeerd en als domeinnamen geregistreerd. Dit onder meer vanwege het feit dat in oktober onder deze paraplu over een door het bestuur geïnitieerd project besprekingen met een derde partij zijn gestart die nog altijd lopen en waarvan het bestuur hoopt het komende jaar verslag te kunnen doen.

Museum Overholland

In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van het Museum Overholland in Amsterdam en van het museum “extra muros”.

Jaarcijfers 2018 >