Jaarberichten
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2023

Zoals elk jaar doet het bestuur verslag van hetgeen zich in het afgelopen jaar heeft voorgedaan en wat door het bestuur is aangepakt.

Een belangrijke doelstelling van Stichting Over Holland is het activeren van de relatie tussen kunst en cultuur en de maatschappij. In het jaar 2023 werd naast de Over Hoop Prijs 2022 diepgaand beraadslaagd over de kwetsbaarheid van onze democratische rechtsstaat. Ontwikkelingen in binnen- en buitenland tonen dat aan. Er is dan ook alle reden om aandacht te besteden aan de weerbaarheid van de democratische rechtsorde in ons land. Kan de stichting daaraan een bijdrage leveren door kinderen van jongs af aan van het belang daarvan bewust te maken en hoe dat leerproces dan vorm te geven?

De Over Hoop Prijs

In mei 2017 besloot het bestuur een jaarlijkse prijs ‘ten algemenen nutte’ in het leven te roepen bestaande uit een trofee en een bedrag ter grootte van 25.000 euro voor een vernieuwend initiatief in het voorafgaande jaar. Deze prijs, de Over Hoop Prijs, werd over het jaar 2017 toegekend aan Sociëteit SEXYLAND in Amsterdam, waar iedere dag telkens aan een andere eigenaar onderdak wordt geboden om er een eigen initiatief te ontplooien. Over het jaar 2018 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan de Bedside Singers Amsterdam, een koor dat mensen toezingt die op de drempel van leven naar dood verkeren.

Voor de Over Hoop Prijs 2019 werden, zoals in eerdere jaren, op 28 december 2019 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Next en NRC Handelsblad, en in de Volkskrant. De plaatsing werd in die kranten herhaald op 18 januari 2020. De jury ontving 160 voordrachten.

Veel van die voordrachten noopten tot een nader bezoek op locatie. Vanwege de ‘intelligente lockdown’ in verband met de Corona crisis was het bezoeken van die projecten om tot een afgewogen oordeel te komen, voor de jury niet mogelijk. Aangezien dit een eerlijke besluitvorming in de weg stond, werd besloten de prijs voor het jaar 2019 niet toe te kennen.

Over het jaar 2020 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan het platform Zetje In vanwege hun inspanningen om stelselmatig aandacht te gaan besteden aan racisme en discriminatie in de klaslokalen van Nederland.

Over het jaar 2021 werd de Over Hoop Prijs toegekend aan de SunGlacier van Ab Verheggen vanwege de betaalbare, uitvoerbare en opschaalbare oplossing voor de waterschaarste van nu en in de toekomst: daar water kunnen maken waar (bijna) geen water is, zuiver en voor iedereen toegankelijk.

Voor de Over Hoop Prijs 2022 werden op 24 december 2022 paginagrote advertenties geplaatst in NRC Handelsblad en in de Volkskrant. De plaatsing werd herhaald op 14 januari 2023. De kern van deze advertentie luidde:

Wie bracht in 2022 in ons land in de relatie tussen cultuur en maatschappij een grensverleggende ontwikkeling tot stand of lanceerde een vernieuwend idee? Welke persoon of organisatie haalde in onze samenleving op sociaal cultureel gebied in positieve zin iets wezenlijks overhoop? Het meest innovatieve en sympathieke initiatief wordt door Stichting Over Holland beloond met een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro.

De jury – bestaande uit Jan Christiaan Braun (voorzitter), Irma Boom, Deirdre Carasso, Aukje Dekker, Chris Keulemans en Rixt Hulshoff Pol ontving in totaal 168 voordrachten. Onderwerpen waren onder meer het behoud van de natuur, discriminatie door de overheid, asielzoekers, en innovatieve acties op het gebied van klimaat en duurzaamheid.

Na een grondige toetsing restte een shortlist van 7 nominaties. Criteria waren onder meer: ten algemenen nutte, zowel hoopgevend als overhoophalend, vernieuwend en uitstijgend boven andere lofwaardige initiatieven. Uit de shortlist koos de jury tenslotte unaniem voor twee winnaars die volgens haar aan alle kwalificaties voldoen: Het Amsterdams Lyceum en Defne Çelik.

Op 16 mei 2023 werd het juryrapport op de website overhoop.org bekend gemaakt met daarin als verantwoording:

Defne (18) is praktisch blind. Afgelopen zomer slaagde zij cum laude voor het gymnasium met een extra vak. Het Amsterdams Lyceum maakte het voor haar mogelijk de school te doorlopen en eindexamen te doen in het regulier onderwijs. Van beide kanten een grote prestatie, die aandacht en navolging verdient.

Nederland kent uitgebreide regelingen voor mensen met een beperking. Zorg, onderwijs, huisvesting, werk – er is een scala aan voorzieningen dat hen een waardig bestaan garandeert. Maar wel op een parcours parallel aan de reguliere samenleving. Iets wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, volwaardige deelname daar waar het kan, maakten Het Amsterdams Lyceum en Defne Çelik samen waar.

Defne volgde het speciaal basisonderwijs van Visio in Amsterdam-West. Ze bleek hoogintelligent en kreeg een vwo-advies. Maar in het speciaal onderwijs kon ze alleen verder op het niveau van vmbo, havo of praktijkonderwijs.

Het Amsterdams Lyceum, een instituut met 1.100 leerlingen, besloot Defne Çelik, als eerste blinde leerling ooit, aan te nemen. Rector Tom van Veen: “Onze toenmalige conrector Hellen Andriessen maakte met Visio een plan om ons schoolsysteem voor Defne aan te passen. We spraken af: als iets niet lukt zoeken we samen naar een oplossing. We weten nu: het kan, als de school het wil.”

De schoolleiding slaagde erin om ruimte te maken voor een leerling die het vereiste niveau had, maar afweek van de norm. De techniek en de begeleiding werden aangepast. Defne kreeg de schoolboeken in Word op haar laptop, zodat ze die met een brailleleesregel mee kon lezen. Voor huiswerk, toetsen en het eindexamen kreeg ze meer tijd dan haar klasgenoten. Voor de schoolreis naar Rome kwam de conrector uit haar pensioen, om Defne bij elke stap te vertellen wat er te zien was.

Het resultaat mocht er zijn. Ze heeft in de zes jaar die daarvoor staan haar opleiding afgerond en is cum laude geslaagd met vier achten, twee negens en vier tienen (onder andere voor Latijn en Grieks!). Een unieke prestatie.
Intussen studeert ze aan het Amsterdam University College.

De jury van de Over Hoop Prijs heeft grote bewondering voor Het Amsterdams Lyceum en Defne Çelik. Door wetgeving en traditie is het onderwijs niet ingericht op scholieren met een beperking. De school en de leerling lieten samen zien dat er meer kan dan wat de onderwijsroutine voorschrijft. Alle betrokkenen – de schoolleiding, docenten en klasgenoten, en Defne zelf – brachten bovendien tegelijk de benodigde flexibiliteit op. Samen bereikten ze dat een briljante scholier met een visuele beperking met vlag en wimpel haar gymnasium-diploma haalde. Dit alles maakt van Het Amsterdams Lyceum en Defne Çelik de unaniem gekozen winnaars van de Over Hoop Prijs 2022.

Naast Het Amsterdams Lyceum en Defne Çelik bestond de shortlist van de Over Hoop Prijs 2022 uit: Stichting Arcadia/Bosk in Leeuwarden, Mpanzu Bamenga in Eindhoven, Clothing Loop in Amsterdam, Henry Mentink in Veerhuis, Stichting Thuis in Oss, en Stichting de Vrolijkheid in Amsterdam.

Op 16 juni 2023 plaatste het ANP een bericht op het net dat alom door de media werd opgepakt. Daarnaast verscheen op 17 juni over twee pagina’s een interview met de prijswinnaars in de NRC.
De Over Hoop Prijs 2022 werd op 23 juni 2023 in de aula van Het Amsterdams Lyceum uitgereikt.

Museum Overholland

In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van het Museum Overholland in Amsterdam en van het museum ‘extra muros’.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen_2023 >