STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie 2013 Realisatie 2012
Baten
Uit giften 102.500 56.494
Uit fondsen 72.124 149.601
———— ————
Som der baten 174.624 206.095
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 4.659 4.359
Kosten besteed aan doelstellingen
Personeel 12.959 32.110
Afschrijvingen 4.091 4.071
Bureau 25.452 64.679
Extern onderzoek 58.095 72.429
Uitvoeringskosten 14.192 45.227
Wetenschappelijk onderzoek 6.050 26.400
Rente 572 467
———— ————
121.411 245.383
———— ————
126.070 249.742
———— ————
Saldo 48.554 -43.647
———— ————
Resultaatbestemming
Overige reserves 48.554 -43.647
————   ————

Jaarbericht 2013 >