STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 EN BEGROTING 2019

Begroting
2019
Begroting
2018
Realisatie
2018
Begroting
2017
Realisatie
2017
 €
Baten
Uit giften 102.500 102.500 102.500 102.500 102.500
Uit fondsen 57.000 57.000 -85.714 57.000 273.066
———— ———— ———— ———— ————
Som der baten 159.500 159.500 16.786 159.500 375.566
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 6.000 6.000 5.584 6.000 6.098
Personeel 7.500 7.500 7.774 7.500 7.367
Afschrijvingen 700 700 11 700 707
Bureau 34.300 34.300 32.687 41.900 39.886
Extern onderzoek 25.000 41.000 37.519 61.450 61.326
Uitvoeringskosten 25.450 26.450 24.971 30.450 31.026
Wetenschappelijk onderzoek 500 500 472 500 677
Publicaties 0 0 784 0 127.715
Culturele projecten 55.000 55.000 57.527 30.000 31.401
Rente 2.000 2.000 3.878 2.000 1.898
———— ———— ———— ———— ————
Som der lasten 156.450 173.450 171.207 180.500 308.101
———— ———— ———— ———— ————
Saldo baten min lasten 3.050 -13.950 -154.421 -21.000 67.465
———— ———— ———— ———— ————

TOELICHTING

Baten

Uit giften
Er is geen sprake van actieve fondswerving. Donaties vinden plaats door donateurs uit een netwerk van bekenden.

Uit fondsen
De stichting heeft reserves belegd en die genereren een opbrengst. Koerseffecten worden niet in de begroting verwerkt.

Lasten

Alle onder lasten verantwoordde kosten hebben te maken met het aktiveren van de relatie tussen cultuur en kunst, en de maatschappij, het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van – en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt. De werkzaamheden van de stichting zijn in het bijzonder gericht op de Nederlandse samenleving.

Jaarbericht 2018 >