STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 EN BEGROTING 2020

  Begroting
2020
  Begroting
2019
  Realisatie
2019
     
Baten          
           
Uit giften 102.500   102.500   97.602
Uit fondsen 49.000   57.000   314.565
  ————   ————   ————
Som der baten 151.500   159.500   412.167
           
Lasten          
           
Kosten voor instandhouding fondsen 6.000   6.000   10.335
Personeel 0   7.500   0
Afschrijvingen 0   700   0
Bureau 20.000   34.300   19.810
Extern onderzoek 20.000   25.000   20.638
Uitvoeringskosten 20.000   25.450   18.395
Wetenschappelijk onderzoek 0   500   0
Publicaties 3.000   0   2.894
Culturele projecten 80.000   55.000   78.142
Rente 2.000   2.000   2.352
  ————   ————   ————
Som der lasten 151.000   156.450   152.566
  ————   ————   ————
Saldo baten min lasten 500   3.050   259.601
  ————   ————   ————
           

TOELICHTING

Baten

Uit giften
Er is geen sprake van actieve fondswerving. Donaties vinden plaats door donateurs uit een netwerk van bekenden.

Uit fondsen
De stichting heeft reserves belegd en die genereren een opbrengst. Koerseffecten worden niet in de begroting verwerkt.

Lasten

Alle onder lasten verantwoordde kosten hebben te maken met het activeren van de relatie tussen cultuur, kunst en de maatschappij. Het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt.
De werkzaamheden van de stichting zijn in het bijzonder gericht op de Nederlandse samenleving.

Jaarbericht 2019 >