Beleidsplan

Niet uitputtende opsomming van hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting:

De stichting streeft er naar het rijksmonument buitenplaats Over Holland tot een cultureel centrum te maken. In dat verband geeft de stichting voor haar rekening opdracht het achterstallig onderhoud weg te werken op de voor het algemene publiek toegankelijke overplaats. In datzelfde verband wordt in opdracht van de stichting gewerkt aan een cultuurhistorische beschrijving van de buitenplaats Over Holland alsmede aan een herstel- en beheersplan dat ertoe strekt de cultuurhistorische eenheid tussen voorplaats en overplaats te herstellen en in stand te houden.
Het door de stichting beoogde cultureel centrum moet een ontmoetingsplek en uitvalsbasis zijn voor vernieuwende initiatieven en aktiviteiten.
De stichting beoogt Nederlandse (beeldende) kunst en Nederlands design binnen en buiten de landsgrenzen te (onder)steunen. In dat verband verleent de stichting opdrachten aan Nederlandse ontwerpers.
De stichting streeft naar digitalisering van het materiaal van alle tentoonstellingen die onder verantwoordelijkheid van de stichting zijn georganiseerd in de periode vanaf 1986 zowel in Museum Overholland en het Stedelijk Museum te Amsterdam als in het Teylers Museum te Haarlem en het Kröller Müller Museum te Otterlo. De stichting beoogt die gegevens te laten dienen als basis voor een publicatie over de geschiedenis en wederwaardigheden van Museum Overholland.
De stichting streeft naar een harmonisatie van binnen de Europese Unie per lidstaat geldende voorschriften voor schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen.