STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie 2014 Realisatie 2013
Baten
Uit giften 102.500 102.500
Uit fondsen 126.776 72.124
Overige baten 2.240 0
———— ————
Som der baten 231.516 174.624
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 10.203 4.659
Kosten besteed aan doelstellingen
Personeel 7.050 12.959
Afschrijvingen 998 4.091
Bureau 46.872 25.452
Extern onderzoek 80.178 58.095
Uitvoeringskosten 30.411 14.192
Wetenschappelijk onderzoek 13.692 6.050
Publicatie 87.818 0
Rente 94 572
———— ————
267.113 121.411
———— ————
277.316 126.070
———— ————
Saldo (45.800) 48.554
————     ————
Resultaatbestemming
Overige reserves (45.800) 48.554
========== ==========

Jaarbericht 2014 >