STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie 2017 Realisatie
2016
Baten
Uit giften 102.500 102.500
Uit fondsen 273.066 87.942
———— ————
Som der baten 375.566 190.442
Lasten
Kosten voor instandhouding fondsen 6.098 10.427
Personeel 7.367 7.051
Afschrijvingen 707 707
Bureau 39.886 54.533
Extern onderzoek 61.326 -27.275
Uitvoeringskosten 31.026 27.549
Wetenschappelijk onderzoek 677 8.313
Publicatie 159.116 500
Rente 1.898 306
———— ————
Som der lasten 308.101 82.111
———— ————
Saldo baten min lasten 67.465 108.331
————   ————

 

Jaarbericht 2017 >