Jaarberichten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER DE AFGELOPEN PERIODE
(van 1 januari 2014 tot en met 31 december van dat jaar)

In de traditie van het bestuur wordt zakelijk beknopt verslag gedaan van hetgeen zich in het afgelopen jaar voordeed en door het bestuur is aangepakt.

Groene handreiking

De in 2013 aangetrokken hovenier geeft uitvoering aan het besluit van het bestuur de overplaats in een voor bezoekers enigszins begaanbare staat te houden. Dat is nog steeds wat ons bestuur voor ogen staat maar de inzet van de hovenier bij andere projecten die een rechtstreeks verband met het herstel van de buitenplaats Over Holland en de culturele eenheid tussen voorplaats en overplaats hebben, beperkt de armslag van het bestuur. Dit betekent dat de werkzaamheden van de hovenier gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang en een terugkeer naar de toestand die een aantal jaar geleden bestond. Daar komt bij dat ons bestuur nog niet vooruit wil lopen op overleg met het bestuur van Stichting Het Utrechts Landschap over het in opdracht van ons bestuur opgestelde herstel- en maatregelenplan door SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen BV.

Het verheugt het bestuur te kunnen laten weten dat dit herstel – en maatregelenplan inmiddels definitief is vastgesteld. Ons bestuur heeft het voornemen in 2015 Stichting Het Utrechts Landschap uit te nodigen voor een presentatie van het plan en een overleg over de uitvoering ervan. Ons bestuur heeft een duidelijke visie op de toekomst van de buitenplaats en zal onverminderd blijven streven naar verwerkelijking daarvan.

Watergevecht

In de status quo van de discussie over de watervoorziening van de overplaats is geen verandering gekomen. Alles is nog zoals het altijd is geweest en bedoeld.

Governance in de culturele sector

Ons bestuur heeft vastgesteld dat het met goed bestuur en ethiek in de culturele sector in Nederland droevig is gesteld en dat de politiek die een controlerende rol zou moeten vervullen, ook daarin behoorlijk tekort schiet omdat in nogal wat gevallen verzuimd is zorg te dragen voor een deugdelijke vinger in de pap.
Daarop heeft het bestuur zelf het heft in handen genomen en op geleide van de toestand in het Stedelijk Museum te Amsterdam een viertal bekendmakingen het levenslicht laten zien waarin (i) ter voorkoming van belangenconflicten en het vermijden van de schijn daarvan een oproep tot verandering werd gedaan van die toestanden in Amsterdam, (ii) vuistregels voor dagelijks gebruik waren opgenomen waarvan het sluitstuk luidde: “Het museum dient een glazen huis te zijn.”, (iii) en (iv) duidelijk werd gemaakt welke consequenties die vuistregels voor een raad van toezicht en een directie hebben.
De bekendmaking heeft (nagenoeg) gelijkelijk plaatsgevonden in NRC Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant waarbij het bestuur met gepaste trots meldt dat de voorlopig laatste publicatie heeft plaatsgevonden op de laatste dag van het verslagjaar in de eerstgenoemde krant.

Museum Overholland

In het verslagjaar is in opdracht van het bestuur voortgegaan met het bijeenbrengen en digitaliseren van al het materiaal dat betrekking heeft op de geschiedenis van Museum Overholland in Amsterdam, en “extra muros”.

Jaarcijfers 2014 >